CFI FMVA FINANCIAL MODELING

Has anyone done CFI FMVA financial modeling?