3 Day Review - Atlanta

Anyone going to Atlanta tomorrow?