CFAI Errata

Thanks

gosh…thanks for reminding me to mark these erratas before i begin this weekend. :slight_smile: