HangzhouiYBj CFA 3 study group

Hi guys, My name is Ray Lin. I’m attending 2011 June cfa 3 test. I’m wondering if there is anyone interested in forming a study group in Hangzhou. If u do, leave a messege or email me linlei0221@126.com. For CFA, it’s hard to work alone!