mumukada, bigwilly & caspian

How did you guys do?