Schweser Scholarship

https://www.cfasociety.org/buffalo/Documents/Society%20Scholarship.pdf